ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มาตรฐาน มอก. 397-2562

ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 397-2562 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กแบบแรงเหวี่ยง บริษัท ภูมิสยาม ซัพพลาย จำกัด ผู้นำกลุ่มธุรกิจเสาเข็มสปันไมโครไพล์ ได้พัฒนาและได้ขอมาตรฐาน มอก.ใหม่และเราเป็นเจ้าแรกในประเทศไทย “ที่ได้รับ” มาตรฐาน มอก. 397-2562

ประกาศ มาตรฐาน มอก. 397-2562 ใหม่

เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 กระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศ ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จแบบแรงเหวี่ยง มาตรฐาน มอก. เลขที่ 397 - 2524 และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กแบบแรงเหวี่ยง มาตรฐาน มอก. เลขที่ 397 - 2562 ขึ้นใหม่ บริษัท ภูมิสยาม ซัพพลาย จำกัด ผู้นำกลุ่มธุรกิจเสาเข็มสปันไมโครไพล์ ได้พัฒนาและได้ขอมาตรฐาน มอก.ใหม่และเราเป็นเจ้าแรกในประเทศไทย “ที่ได้รับ” มาตรฐาน มอก. 397-2562

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 397-2562
เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กแบบแรงเหวี่ยง
REINFORCED CONCRETE SPUN PILES
THAI INDUSTRIAL STANDARD TIS. 397-2562

 

Reinforced concrete spun piles

บทคัดย่อ/Abstract:

ไทย: มาตรฐานนี้ครอบคลุมเฉพาะเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กแบบแรงเหวี่ยง ที่เป็นรูปทรงกระบอกกลวงมีภาคตัดขวางสม่ำเสมอตลอดความยาว ทำการหล่อโดยใช้แรงเหวี่ยงเพื่อให้คอนกรีตหุ้มโครงเหล็กเสริม มาตรฐานนี้แบ่งเสาเข็มเป็น 2 ประเภท คือ มีหัวต่อและไม่มีหัวต่อ โดยกำหนดมิติ ส่วนประกอบและการทำ คุณลักษณะที่ต้องการ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบ

English: This standard covers only reinforce concrete spun piles, it is a hollow cylinder with a uniform section over its entire length. Make a casting by using centrifugal force for concrete to cover the reinforced steel frame. Classifies piles into 2 types i.e. with connector and without connector by specifies dimension, composition and marking, general requirements, mark and label, sampling and criteria for conformity and testing.

รายละเอียดฉบับเต็ม จำนวน 20 หน้า มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 397-2562 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กแบบแรงเหวี่ยง